TwojFachowiec.net

Przejrzyste usługi w sieci

Competence Examination Center

Regulamin serwisu

Definicje:

 • Serwis - serwis znajdujący się pod adresem TwojFachowiec.net prowadzony przez firmę Infeo Marcin Marek Gryszko, z siedzibą przy ul. Dadleza 1/76, 10-687 Olsztyn.
 • Administrator - osoba odpowiedzialna za zarządzanie serwisem.
 • Fachowiec/Ogłoszeniodawca - firma lub osoba fizyczna świadcząca usługi i zarejestrowana w serwisie.
 • Użytkownik - osoba zainteresowana informacjami zawartymi w serwisie, korzystająca z jego zasobów oraz funkcji.
 • Wizytówka - pisemna forma prezentacji usług świadczących przez ogłoszeniodawcę.

Informacje ogólne

 1. Regulamin określa zasady umieszczania informacji przez Ogłoszeniodawców na wizytówkach, a także zasady korzystania z serwisu przez pozostałych Użytkowników.
 2. Dokonanie rejestracji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu serwisu i zobowiązaniem do jego przestrzegania.
 3. Wszystkie informacje znajdujące się na wizytówkach zamieszczone są przez osoby bądź firmy zarejestrowane w serwisie. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo edycji wizytówek w przypadku wystąpienia w nich błędów ortograficznych, technicznych, edycyjnych lub graficznych.
 4. Za treść ogłoszeń, artykułów i innych doniesień umieszczanych na stronie, pełną odpowiedzialność ponoszą ich autorzy. Treści niezgodne z dobrymi obyczajami i obowiązującymi w Polsce przepisami będą usuwane.
 5. Administrator zastrzega sobie możliwość wystąpienia przerw technicznych w działaniu serwisu. W razie ich wystąpienia, Administrator dołoży wszelkich starań, aby ich długość była możliwie najkrótsza. Wszelkie informacje o błędnym działaniu serwisu będą rozpatrywane i niezwłocznie naprawiane, jeżeli potwierdzona zostanie ich zasadność.
 6. Wszelkie prawa autorskie związane z rozwiązaniami technologicznymi zastosowanymi w serwisie, jak również informacje na nim publikowane, są zastrzeżone właścicielowi i Administratorowi serwisu. Udostępnianie, kopiowanie, powielanie oraz wykorzystywanie inne niż do celów edukacyjnych bądź do użytku własnego, związanego z jakąkolwiek działalnością komercyjną - jest zabronione.
 7. Informacje zamieszczane na wizytówkach Ogłoszeniodawców stanowią ich własność i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich kopiowania i powielania bez uprzedniej zgody Ogłoszeniodawcy.

Informacje szczegółowe - Użytkowanie serwisu przez Ogłoszeniodawców

 1. Ogłoszeniodawca oświadcza, że dane przez niego podane są prawdziwe. W przypadku ich zmiany, Ogłoszeniodawca zobowiązany jest do dokonania bezzwłocznej aktualizacji danych po zalogowaniu się do serwisu. Ogłoszeniodawca odpowiada za ewentualne szkody powstałe w wyniku podania fałszywych lub błędnych danych.
 2. Ogłoszeniodawca oświadcza, że wszystkie informacje umieszczone w serwisie nie naruszają mienia, praw, ani dobrego imienia osób trzecich. W sytuacji naruszenia mienia i praw osób trzecich i wystąpienia ich na drogę prawną wobec serwisu i/lub jego twórców, podmiot zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów jakie serwis poniósł w związku z roszczeniami osób trzecich.
 3. Dane Użytkowników serwisu mogą być gromadzone i przetwarzane na zasadach określonych w polityce prywatności serwisu.
 4. Serwis zastrzega sobie prawo do prowadzenia akcji promocyjnych - promocyjnych cen pakietów oraz udzielania rabatów. Promocje odnoszą się do nowo rejestrowanych podmiotów i nie działają wstecz do wcześniej zarejestrowanych Ogłoszeniodawców.
 5. Zabrania się Ogłoszeniodawcom dodawania wizytówek do specjalizacji niezwiązanych z ich profilem działalności.
 6. Zabrania się Ogłoszeniodawcom reklamowania innych serwisów internetowych niezwiązanych z ich działalnością lub konkurencyjnych dla serwisu.
 7. Pole "adres www" jest jedynym, w jakim może się znajdować adres strony z pełną ofertą Ogłoszeniodawcy.
 8. Zabrania się wszelkich działań utrudniających lub uniemożliwiających działanie serwisu. Jakiekolwiek działanie na szkodę serwisu będzie podstawą do usunięcia wizytówki z bazy serwisu bez zwrotu kosztów poniesionych przez Ogłoszeniodawcę.
 9. Naruszenie regulaminu w którymkolwiek jego punkcie będzie skutkowało usunięciem wpisu Ogłoszeniodawcy z bazy serwisu.
 10. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.

Informacje szczegółowe - Użytkowanie serwisu przez Użytkowników

 1. Dostęp do serwisu dla odwiedzających go Użytkowników jest bezpłatny.
 2. Administrator serwisu nie bierze udziału i nie pośredniczy w świadczeniu usługi Ogłoszeniodawcy, w związku z tym wszelkie spory i nieporozumienia między Użytkownikiem a Ogłoszeniodawcą powinny zostać rozwiązane pomiędzy stronami świadczenia usług, bez angażowania Administratora w jakiekolwiek czynności prawne pomiędzy stronami, bądź w próbę pośredniczenia w rozwiązaniu konfliktu.
 3. Informacje zamieszczone na wizytówkach Ogłoszeniodawców stanowią ich własność i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich kopiowania i powielania bez uprzedniej zgody podmiotu.

Postanowienia końcowe

 1. Korzystanie z serwisu jest dobrowolne, a wszystkie osoby z niego korzystające zobowiązane są do respektowania postanowień niniejszego regulaminu. W przypadku braku takiej zgody należy natychmiast zaprzestać korzystania z serwisu.
 2. Postanowienia regulaminu wchodzą w życie w momencie jego publikacji w serwisie internetowym.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do jego zmian. Wszelkie zmiany w Regulaminie zostaną opublikowane w serwisie. Zmiany wchodzą w życie w momencie jego opublikowania na stronach serwisu.
 

Ostatnie ogłoszenia:

Copyright:

Copyright © 2018 TwojFachowiec.net
All rights reserved.